Na dosah 2 / Greifbar nah 2

Na dosah 2
Současné umění z Norimberka / Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg

Galerie výtvarného umění v Chebu, 30. 3.–25. 6. 2017, vernisáž 29. března, 17.00
Galerie Kvilda, 2. 7.–19. 11. 2017, vernisáž 1. července, 15.00
Galerie města Plzně, 30. 11. 2017–14. 1. 2018, vernisáž 30. listopadu, 17.00

Po loňské výstavě věnované Drážďanům jsme letos připravili druhý díl série, zaměřené na umění menších center v blízkosti českých hranic; v budoucnu by měla následovat další, např. Linc a Lipsko. Ve všech uvedených městech se nacházejí umělecké školy, které jsou živnou půdou těchto lokálních scén. Také osm účastníků naší výstavy spojuje studium na norimberské akademii. Část z nich ji dokonce absolvovala jako už svou druhou školu poté, co sem přišla z jiných zemí, a po absolutoriu se zde usadila. Další společným rysem je to, že většina z nich má svůj ateliér v rozsáhlém areálu, kde kdysi působila společnost AEG. Po jeho revitalizaci se z něj od roku 2009 stalo nové živé centrum města: působí zde např. velký výzkumný ústav nových zdrojů energie (Der Energie Campus Nürnberg) a vedle toho řada galerií a ateliérů, kde našlo zázemí několik desítek umělců. Některé účastníky jsem poznal už před několika lety, když byli vybráni jako reprezentanti akademie na přehlídku absolventů evropských akademií Start point (Sampil, Felder). Johannes Felder, který se na organizaci výstavy podílel, se rovněž zúčastnil malířského sympozia
na Kvildě. Ostatně nedávno otevřená Galerie Kvilda, navazující na aktivity tamního Centra umění, letos doplnila dvě loňské zastávky v GAVU Cheb a Galerii města Plzně.

Nach der Ausstellung 2016, die der Stadt Dresden gewidmet war, haben wir dieses Jahr die zweite Ausstellung einer Serie vorbereitet, die sich mit der Kunst ausländischer Kunstzentren in der Nähe der tschechischen Grenze befasst: in Zukunft sollen weitere folgen, bspw. Linz und Leipzig. In allen genannten Städten befinden sich Kunsthochschulen, die einen Nährboden für lokale Kunstszenen darstellen. Auch die acht Teilnehmer unserer Ausstellung sind durch das Studium an der Nürnberger Kunstakademie miteinander verbunden. Einige von ihnen haben sich sogar nach Abschluss ihres Studiums hier niedergelassen. Sie kamen teils aus anderen Ländern und meist war das Kunststudium ihr zweiter Studienabschluss. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass ein Großteil von ihnen ein Atelier in dem weitläufigen Areal des ehemaligen AEG-Geländes hat. Nach dessen Revitalisierung hat sich seit dem Jahr 2009 ein neues, lebendiges städtisches Zentrum entwickelt: Hier befindet sich beispielsweise der Energie Campus Nürnberg, die Kulturwerkstatt der Stadt Nürnberg und daneben eine Reihe von Galerien und Ateliers, in denen mehrere Dutzend Künstler die Nürnbergs lebendige Kulturszene vertreten. Einige der Ausstellungsteilnehmer (Sampil, Felder) habe ich bereits vor Jahren kennen gelernt, als sie als Repräsentanten ihrer Kunstakademie an dem Projekt „Start point“, einer Schau von Absolventen europäischer Kunstakademien, beteiligt waren. Johannes Felder, der auch an der Organisation dieser Ausstellung beteiligt war, hat ebenfalls an dem Malersymposium in Kvilda teilgenommen.

Marcel Fišer
 

 

Výstava se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Die Ausstellung findet mit finanzieller Unterstützung des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds statt.

DOPROVODNÝ PROGRAM PROJEKTU /
BEGLEITPROGRAMM ZUM PROJEKT :

29. 3. 2017 18:00
„Přesahy“ – Divadelní představení sdružení Dramacentra Johan, GAVU Cheb
Improvizační vystoupení v interakci s diváky, při kterém vystupující využívají osobité a experimentální tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů.

7. 5. 2017 13:00-18:00
„Akční malba zahraničních autorů“ – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, GAMP
Akce představující malbu akrylem na plátno proběhne přímo ve výstavním prostoru za přítomnosti diváků. Návštěvníci tak budou moci nahlédnout do „zákulisí“ tvořivých procesů, které jinak zůstávají běžnému pozorovateli skryty.

26. 05. 2017 20:00
„Zrcadlení obrazu“ – Taneční vystoupení výrazového tance – Taneční skupina NoTa (Nový tanec), se zapojením výtvarných děl německých autorů, GAMP

01. 06. 2017 15:00-18:00
„Jeden obraz“ – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost ke Dni dětí, GAMP
Koncept je zaměřený na myšlenku propojení autora a diváka. Dílo započaté vystavujícími autory dokončí návštěvníci. Každý má možnost zanechat stopu a podílet se na vzniku celku. Vznikne tak společné dílo napříč prostorem, časem i hranicemi.

02. 07. 2017 13:00-18:00
„Zanechat stopu“ – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost, GAMP
Prostřednictvím média válečku mohou čeští a němečtí návštěvníci společně zanechat vlastní stopu na zdech GAMP. Symbolickou a odlehčenou formou tak znázorní vlastní jedinečné místo a působení v historii našich národů, vzájemně propletených vztahů a způsobu vzájemného setkávání.

29. 3. 2017 18:00
„Übergreifendes Wirken“ – Theatervorstellung der Vereinigung Dramacentrum Johan, GAVU Cheb
Improvisierender Auftritt in Interaktion mit Zuschauern, bei dem die Mitwirkenden individuelle und experimentale Methoden anwenden oder sich an der Grenze zwischen Theater und anderen Kunstarten bewegen.

7. 5. 2017 13:00-18:00
„Aktions-Malerei ausländischer Künstler“ – Workshop – Malwerkstatt für die Öffentlichkeit, GAMP
Die Acrylmalerei auf Leinwand findet direkt in dem Ausstellungsraum mit anwesenden Zuschauern statt. Die Zuschauer haben die Möglichkeit, „hinter die Kulissen“ eines schöpferischen Prozesses zu blicken, der sonst einem gewöhnlichen Zuschauer verborgen bleibt.

26. 05. 2017 20:00
„Bildspiegelung“ – Ausdruckstanzvorstellung der Tanzgruppe NoTa (Nový tanec – Neuer Tanz), mit Einbindung von malerischen Werken deutscher Künstler, GAMP

01. 06. 2017 15:00-18:00
„Ein Bild“ – Workshop – Malwerkstatt für die Öffentlichkeit zum Kindertag, GAMP
Das Konzept arbeitet mit dem Gedanken, dass zwischen dem Autor und dem Zuschauer eine Verbindung entsteht. Das von den ausstellenden Künstlern angefangene Werk wird von den Zuschauern fertiggestellt. Jeder hat die Möglichkeit, eine Spur zu hinterlassen und sich an der Entstehung eines kompakten Werkes zu beteiligen. Es entsteht ein gemeinsames Werk quer durch Raum, Zeit und Grenzen.

02. 07. 2017 13:00-18:00
„Eine Spur hinterlassen“ – Workshop – Kunstworkshop für Öffentlichkeit, GAMP
Mit Hilfe von Rollen können die deutschen und tschechischen Besucher gemeinsam ihre eigene Spur an den Wänden der GAMP hinterlassen. In dieser symbolischen und einfachen Form markieren sie dadurch ihren eigenen Ort und ihre Wirkung in der Geschichte unserer Nationen, die durcheinander verflochtenen Beziehungen und gegenseitiges Treffen.

Na dosah 2 / Greifbar nah 2
Současné umění z Norimberka / Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg je součástí projektu:

česko-nemecké kulturní jaro 2017Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kulturyMinisterstvem zahraničních věcí České republiky.
Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.

Galerie výtvarného umění v Chebu