Ornagramy / Pozemská kosmologie

od 4.11. do 27.1.2010

Jiří Němec

Za finanční podpory Města Plzně, MK ČR a Nadace 700 let města Plzně
Pražský autor, který se soustavně zabývá temporálními záznamy dějů v přírodě
a převádí je do lineární ornamentální podoby za pomoci klasických výtvarných
prostředků (kresba, malba) i nových médií (fotografie, video, počítačová animace)
se představí v kurátorském projektu Jiřího Zemánka.

Pozemská kosmologie Jiřího Němce

„Přírodní svět je naším primárním jazykem, stejně jako je naším prvotním písmem, prvotním probuzením do mysteria existence.“
Thomas Berry

Obrazy z cyklu „Ornagramy“ Jiřího Němce vnímám jako oslavu univerzální tvořivosti smyslové země, její živosti, oduševnělosti.Chápeme-li ornament coby estetické vyjádření kosmologického řádu, pak způsob, jímž ho uchopil Jiří Němec, je nový v tom, že do něj vtahuje dynamické vzorce pohybů různých subjektů mimolidského světa – zvířat, rostlin, živlů -, ale také lidských bytostí. Jeho ztvárnění spontánního pohybu určité živé entity jako opakující se ornamentální figury navozuje představu tance. Jako by umělec zval rozmanité bytosti, aby se na jeho obrazech postupně předvedly v taneční kreaci, kterou pro ně jako choreograf navrhl. Tento participativní způsob spolupráce s přírodou umožňuje Němcovi dostat se za omezení vlastního rukopisu a rozvinout překvapivé kresebné rytmy, grafické vzory a styly, do jejichž hry jsme díky jeho obrazům vtahováni.Ornagramy Jiřího Němce spřádají pohyby pozemského kosmu jako bohatou tapiserii. Můžeme je chápat jako specifickou formu mezidruhového umění, které vzniká z autorovy komunikace s různými entitami přírodního světa, jejichž projevy byl osloven. Jsou to v jistém smyslu společná díla Jiřího Němce a těch nesčetných bytostí a sil, jež dokládají, jak je naše imaginace živena a utvářena oním rozsáhlým polem více než lidského světa – jeho divokou spontánností a tajemným tancem, jenž nemůžeme mít nikdy zcela pod kontrolou, ale do jehož plynutí se můžeme zapojit a učit se mu rozumět. V tomto smyslu vnímám Jirkovy Ornagramy jako výzvu, abychom svou kulturu i vlastní lidskost chápali v širších eko-spirituálních souvislostech, abychom si uvědomili, že jsme součástí jednoho velkého posvátného společenství života. Jiří Zemánek