Pavel Štýbr: Světlo na příděl

Pavel Štýbr: Světlo na příděl

25. ledna – 25. března 2018

 Pavel Štýbr: Světlo na příděl                

Pavel Štýbr se nejvíce a nejsvobodněji vyjadřuje malbou, která je ve své podstatě rozšířenou podobou abstrakce a má poeticko-filozofickou povahu. Jeho výtvarný jazyk vychází z principů abstraktní malby a poohlíží se směrem k jejím konstruktivistickým, minimalistickým, konceptuálním i postmoderním polohám. Všechny malířské cykly, aktuální i ty starší, jsou svědectvím jeho výprav do krajin čistých forem, do harmonicky uspořádaného světa nebo přesněji stopami jeho úprku od balastu a nepořádku. Obrazy vznikají uvážlivě mechanizovanou metodou (dripping), kde nenacházíme žádnou gestičnost nebo rukopis. Jsou ze své podstaty modely absolutních děl bez tvůrce i výzvou k hledání obyčejných výtvarných pravidel. Plocha těchto obrazů je přísně organizována do rytmizovaných vzorů a struktur. Stavebními prvky tu jsou nejen bod, linie, plocha a barva, ale i chyby a odchylky, tedy jakási živost rodící se jakoby mimoděk bez vůle autora.

Tato výstava představuje Pavla Štýbra nejen jako krajináře čistých forem, ale i jako kronikáře každodenní poezie. Pavel je vášnivý sběratel a pozorovatel, jehož síla spočívá v pouhém pohledu na věc. Dokáže kriticky ocenit estetický potenciál svého okolí a uvědomit si, že nežije v izolovaném světě. Proto se ve svých malbách inspiruje předměty, jako jsou psané dopisy, erární textile nebo japonské šperkovnice. Ze stejného důvodu se Pavel zabývá i uměleckým majestátem zvaným ready made, fotografuje zdánlivě nicotnou realitu, vytváří z nalezených věcí svébytné objekty nebo si nechává podle svých návrhů tisknout obrazy. Pavel si skrze tuto paralelní kreativitu dokáže odpočinout od malování, je zde více literátem nebo amatérským kunsthistorikem. Bezprostředněji se obrací přímo k historii poválečného umění, nejvíce k jeho milovanému americkému pop artu. Činí tak s vědomím, že jeho verze tohoto směru nemůže mít za daných okolností jiný než matný lesk. To mu však nebrání, aby ve svých objektech a zejména v tištěných plátnech naplno prožíval poetickou každodennost, její bizarní i přehledné atributy včetně obecnějších projevů vulgárnosti současné doby.

Pavel Štýbr vstoupil do světa umění až ve svém zralém věku. Ochotně se s kýmkoli o tento druh osvícení nebo znovuzrození podělí, ať už formou účasti zejména na skupinových výstavách doma i v zahraničí či nezapomenutelných osobních setkávání. Pavel je svéráznou inspirující osobností nejen pro nás, takzvanou odbornou veřejnost, ale i pro tu laickou. Není rozhodně ani v nejmenším naivistickým umělcem na okraji, velice dobře si uvědomuje svůj status i ambice. Pavel ukazuje, že je možné vystoupit z kutilských stínů, pěstovat a veřejně dávat na odiv svojí citlivost, intelekt a disciplínu, realizovat se jako profesionální výtvarník i bez uměleckého vzdělání a zázemí. Svůj volný čas naplňuje nebývale bohatou a kontinuální tvůrčí aktivitou. Jeho tvorba, jíž nechybí experimentální zuřivost ani nezaměnitelná stylotvornost, je již delší dobu právem respektována a stává se součástí sbírek.

Výstava Světlo na příděl představuje básníka, malíře a fotografa Pavla Štýbra dosud nejucelenějším způsobem. Pro tuto příležitost sice vznikly nové práce, ale záměrem výstavy je též snaha retrospektivně analyzovat jeho rozsáhlé dílo, tedy především pojmenovat způsob jeho rozkročení mezi poezií a výtvarným uměním. V Pavlově případě jde o neustále probíhající a vířivý svár mezi vnímanou realitou a její reflexí, o směšné i vážné nedorozumění mezi smyslem a pojmem věcí, které plyne z jeho dojemné touhy proměnit okolní svět v umělecké dílo.

                                                                                                                           Michal Pěchouček

 

25. 1. 2018 v 15:00 – tisková konference
25. 1. 2018 v 17:00 – vernisáž výstavy

DOPROVODNÝ PROGRAM PROJEKTU:
04. 02. 2018 v 15:00-18:00 – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma
22. 02. 2018 v 17:00 – komentovaná prohlídka k výstavě
04. 03. 2018 v 15:00-18:00 – výtvarná dílna pro veřejnost, volná neděle, vstup zdarma

—-