Jeden obraz

01. 06. 2017 15:00-18:00, GAMP
Jeden obraz“ – Workshop – výtvarná dílna pro veřejnost ke Dni dětí

Koncept je zaměřený na myšlenku propojení autora a diváka. Dílo započaté vystavujícími autory dokončí návštěvníci. Každý má možnost zanechat stopu a podílet se na vzniku celku. Vznikne tak společné dílo napříč prostorem, časem i hranicemi

„Ein Bild“ – Workshop – Malwerkstatt für die Öffentlichkeit zum Kindertag, GAMP
Das Konzept arbeitet mit dem Gedanken, dass zwischen dem Autor und dem Zuschauer eine Verbindung entsteht. Das von den ausstellenden Künstlern angefangene Werk wird von den Zuschauern fertiggestellt. Jeder hat die Möglichkeit, eine Spur zu hinterlassen und sich an der Entstehung eines kompakten Werkes zu beteiligen. Es entsteht ein gemeinsames Werk quer durch Raum, Zeit und Grenzen.

logo Česko-německého fondu budoucnosti.

Akce se koná s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti.
Die Veranstaltung findet mit finanzieller Unterstützung des Tschechisch-Deutschen Zukunftsfonds statt.

 

Na dosah 2 / Greifbar nah 2
Současné umění z Norimberka / Zeitgenössische Kunst aus Nürnberg je součástí projektu:

česko-nemecké kulturní jaro 2017Česko-německé kulturní jaro 2017 je přeshraniční kulturní iniciativa Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.
Der Deutsch-Tschechische Kulturfrühling 2017 ist eine grenzüberschreitende Kulturinitiative der Deutschen Botschaft Prag, des Goethe-Instituts in Prag, des Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds und der Tschechischen Zentren in Berlin und München in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium und dem Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Tschechischen Republik.