Jiří Trnka – Ateliér / The Studio

trnka

Galerie města Plzně, Galerie Jiřího Trnky

17. 1.–10. 5. 2015

Otevírací doba: 10:00 do 18:00 každý den mimo pondělí.

vstupné:

dospělí 100 kč (pro držitele plzeňské karty 20% sleva)
studenti, děti, ZTP 50 kč

lektorské programy budou realizovány již jen na základě předem domluvených dat a časů, kapacita je již vyčerpána, děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši další návštěvu.

Autor / Author: Jan Trnka
Kurátoři / Curators: Marcel Fišer (hlavní kurátor / main curator),
Michaela Mertová (film), Pavel Vašíček (divadlo / theater)
Architekt expozice / Architect of exhibition: Miroslav Vavřina
Grafika / Layout: Kolář & Kutálek
Technologie / Technologies: Milan Svatoš, Martin Houska, Jan Příhoda,
Václav Papež, Jan Jelínek, Vojtěch Žák, Sandy Station, Vladimír Sosna
Restaurování a opravy loutek / Puppet restoration and repair: Anna Plešmídová, Lucie Slivková, Milan Svatoš
Autoři audiovizuálních děl / Audiovisual productions: Jan Trnka, Noro Držiak, Jaroslav Kořán
Produkce AV děl / AV productions: Noro Držiak, Daniel Kunt, Jakub Hora,
Lukáš Burda, Pavel Zvěřina
Hrají / Cast: Jáchym, Tamarka, Tadeáš, Matyáš, Matěj, Veronika Urbancová
Výkonný producent / Executive Producer: Jakub Hora
Produkce / Production: Animánie o. s. ve spolupráci s Galerií města Plzně / Animánie o. s. in cooperation with the Gallery of the City of Pilsen
Výstava vznikla v rámci Projektu / The exhibition was supported by the Project: Plzeň – evropské hlavní město kultury 2015 / Pilsen – European Capital of Culture 2015

U příležitosti akce Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 se v ojedinělém projektu propojily dvě sousední galerie, aby představily nejvýznamnějšího plzeňského rodáka na poli výtvarného umění Jiřího Trnku (1912–1969). Výstava reflektuje Trnkovu osobnost a dílo dvěma způsoby. Zaprvé představuje reprezentativní výběr toho nejlepšího z jeho tvorby, zadruhé prostřednictvím imaginativních animací a reálných prostředí přibližuje atmosféru Trnkových ateliérů a je svébytnou poctou jeho syna Jana Trnky. Právě tento princip se promítl do titulu výstavy.
Při svém mimořádném talentu doprovázeném příslovečnou pílí Trnka zasáhl do celé řady disciplín počínaje výtvarným uměním (jak volným, tak zejména ilustrací), přes divadlo loutkové i činoherní, animovaný film (zejména loutkový, ale i kreslený) až po Zahradu – jeho ojedinělé dílo literární. Specifickou kapitolu pak představuje práce pro světové výstavy. Už z tohoto výčtu vyplývá, že v českém prostředí neexistuje podobně univerzální tvůrce. Tento široký záběr je pro Trnku něčím zcela charakteristickým, pro autory výstavy však znamenal obtížný úkol, neboť i při využití obou galerií je výstavní prostor poměrně omezený. Výstava proto vychází z předpokladu, že při vší různorodosti existují i jisté konstanty, které prolínají celým jeho dílem. Její koncepce není založena ani na chronologii, ani na členění podle jednotlivých disciplín, nýbrž tematicky. V jednotlivých oddílech se objevují práce různého charakteru a z různých období. Sled témat přesto vytváří určitou časovou osu celé výstavy, neboť každé téma má těžiště v nějakém tvůrčím období. Výstava se tak odvíjí od práce pro divadlo loutkové (30. léta) a činoherní (40. léta) a končí tématy, obsahujícími Trnkova vrcholná díla filmová (Sen noci svatojanské, Ruka) a ilustrační (Zahrada), jež vytvořil v posledním desetiletí svého života.

On the occasion of the Pilsen – European Capital of Culture 2015 event, two adjacent galleries have been interconnected to host a unique project presenting Jiří Trnka (1912–1969), the most prominent Pilsen native in the field of visual arts. The exhibition shows Jiří Trnka as an individual, as well as his body of work from two perspectives. Firstly, it offers a representative selection of the very best of his work; secondly via imaginative animations and real-life environment it shows the ambiance of Trnka’s studios and thus represents an original tribute to the artist by his son Jan Trnka. This principle is also reflected in the title of the exhibition.
With his extraordinary talent and famous assiduity, Trnka was involved in a number of art disciplines, starting with visual arts (free art, as well as illustrations), puppet theatre and drama through animation film (especially puppet films, but also animated films) to his unique literary work The Garden. His contribution to World’s Fairs is a singular chapter of his carrier. This list alone makes it quite clear that there is no other such universally talented artist in the Czech context. Versatility is a characteristic feature of Trnka’s work but at the same time it represented a major challenge for the authors of the exhibition. Even though two galleries were used, the exhibition space remains limited. Therefore, the exhibition is based on the premise that despite all the diversity, there exist some invariable features forming a red thread running throughout Trnka’s body of work. The exhibition is not arranged in chronological order or based on individual art disciplines, but on themes. In the different thematic sections you will find different types of art pieces from different periods. However, the sequence of the thematic sections forms a timeline of the exhibition, since each theme has its centre of gravity in one particular period of Trnka’s artistic carrier. The exhibition thus starts with puppet theatre (1930s) and drama (1940s) and is concluded by thematic sections comprising Trnka’s best films (A Midsummer Night’s Dream, The Hand) and illustrations (The Garden) dating from the last decade of his life.

Autoři výstavy děkují za spolupráci všem členům rodiny Jiřího Trnky, všem zapůjčitelům, dále také / The author’s of this exhibition would like to express their thanks to all the members of Jiří Trnka´s family for their cooperation, to all lenders and also to: Tereze Brdečkové, Blance a Markovi Chocholovým, Václavu Trojanovi, Jiřímu Látalovi, Zuzaně a Jiřímu Vojtovým, Romanovi Pechánkovi, Ivanu Vítovi, Národnímu filmovému archivu, Divadlu S + H, Půjčovně kostýmů Ateliéry Barrandov, Národní galerii, Muzeu loutkářských kultur v Chrudimi, Galerii výtvarného umění v Ostravě, Východočeské galerii Pardubice, Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně, Pavlu Koutovi, Marii Šechtlové, archivu Národního divadla a Národního muzea, Muzeu loutek v Plzni, Síňi rodáků v Jimravově, Zuzaně Motlové, Lence Kodlové, Michalovi Darebnému, Pavlu Rutovi, Zdeňku Pospíšilovi a dalším spolupracovníkům.

 

Ministerstvo kultury ČR Plzeňský krajTuristuRaj eu-ehmk

Fotografie ze zahájení výstavy: